Raport bieżący nr 37/2013

2013/09/12

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2013 roku w Poznaniu, został zawiadomiony przez Prezesa Zarządu Emitenta Wojciecha Buczkowskiego – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – o zbyciu w dniu 9 września 2013 r. znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 868.560 szt. Pakiet ten stanowił 9,07 % wszystkich akcji Emitenta i dawał 868.560 głosów (9,07 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta. Zbycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia umowy darowizny realizowanej poza rynkiem regulowanym. Obdarowanym jest WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru, w której Wojciech Buczkowski jest jedynym udziałowcem.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).