Raport bieżący nr 38/2013

2013/09/12

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2013 roku, Emitent został zawiadomiony przez Pana Wojciecha Buczkowskiego oraz WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru o nabyciu przez WB Investments Limited znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 868.560 szt., co stanowi 9,07 % wszystkich akcji Emitenta i daje 868.560 głosów (9,07 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.

Nabycie akcji nastąpiło w drodze zawarcia w dniu 9 września 2013 r. umowy darowizny realizowanej poza rynkiem regulowanym. Darczyńcą jest Pan Wojciech Buczkowski, Prezes Zarządu Emitenta. Jednocześnie WB Investments Limited złożyła zapewnienie, że nie zamierza nabywać kolejnych akcji Emitenta.
Pan Wojciech Buczkowski przed zawarciem umowy posiadał 868.560 akcji, stanowiących 9,07% wszystkich akcji Emitenta i dających 868.560 % głosów (9,07% wszystkich głosów) na WZA Emitenta. Po zawarciu umowy Pan Wojciech Buczkowski nie posiada bezpośrednio akcji Emitenta, natomiast WB Investments Limited posiada 2.723.370 akcji Emitenta, co stanowi 28,45 % wszystkich akcji Emitenta i daje 2.723.370 głosów na WZA Emitenta, stanowiących 28,45 % ogólnej liczby głosów na WZA Emitenta, a wraz z podmiotem dominującym Panem Wojciechem Buczkowskim, posiada w sumie 2.723.370 akcji, stanowiących 28,45 % wszystkich akcji Emitenta i dających 2.723.370 głosów (28,45 % wszystkich głosów) na WZA Emitenta.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).