Raport bieżący nr 40/2013

2013/09/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 20.09.2013 roku otrzymano podpisany z Bankiem Millennium S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 15.000.000 PLN (piętnaście milionów złotych) oraz aneks do Umowy faktoringu odwrotnego na kwotę 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych). Limity zostały przyznane na okres od 20 września 2013 do 19 września 2014 roku.

Zabezpieczeniem limitów jest zastaw rejestrowy na zapasach, hipoteka na nieruchomości Komputronik Biznes S.A położonej w Poznaniu, hipoteka łączna na nieruchomości położonej w Suwałkach, będącej własnością podmiotu zależnego, Idea Nord Sp. z o.o. oraz nieruchomości Komputronik S.A. położonej we Wrocławiu; zastaw na aktywach finansowych.

Oprocentowanie kredytu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Opisane powyżej umowy została uznane za spełniające kryteria znaczącej, gdyż w wyniku zawarcia aneksu ich wartość stanowi co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Łącznie finansowanie udzielone Spółce przez Bank Millenium S.A. wynosi 50.500.000 PLN (pięćdziesiąt milionów pięćset tysięcy złotych):
– 15.000.000 PLN – kredyt rewolwingowy
– 15.000.000 PLN – limit w rachunku bieżącym
– 10.000.000 PLN – faktoring na finansowanie dostaw
– 6.000.000 PLN – faktoring standardowy
– 1.500.000 PLN – limit na gwarancje bankowe
– 3.000.000 PLN – limit transakcyjny

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).