Raport bieżący nr 41/2009

2009/12/17

Spółka Komputronik SA informuje, iż w dniu 15 grudnia 2009 r. zawarła z SEB Commercial Finance Sp. z o.o. umowę przelewu wierzytelności Techmex SA.

Na mocy tej umowy Komputronik nabyła od SEB CF wierzytelności wynikające z umowy wekslowej zawartej 22.11.2007 między Techmex SA, a GMAC Commercial Finance Sp. z o.o. (poprzednik prawny SEB CF). Całkowita kwota wierzytelności (kwota główna powiększona o odsetki ustawowe) wynosi 7,43 mln zł – Komputronik nabył ją za 89% jej wartości, tj. 6,61 mln zł.

Wierzytelności te są zabezpieczone:

  1. zastawem rejestrowym na 9.535 akcjach Satelitarnego Centrum Operacji Regionalnych SA (25% kapitału), będącym spółką zależną Techmex SA, których wartość nominalna wynosi 1.000 zł każda,
  2. zastawem rejestrowym ustanowionym przez p. Jacka Studenckiego na 530.000 akcjach Techmex SA o wartości nominalnej 1 zł,
  3. wekslem in blanco Techmex SA,
  4. pełnomocnictwem do rachunku bankowego Techmex SA.

Komputronik SA wraz z wierzytelnością nabyła prawa do zabezpieczeń.