Raport bieżący nr 41/2013

2013/09/25

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”), informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Działając zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 ze zm.) w zw. z § 15 ust. 2 f Statutu Emitenta, uchwałą nr 1 podjętą w dniu 25 września 2013 roku, Rada Nadzorcza Emitenta dokonała wyboru Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. (dawniej Deloitte Audyt Sp. z o. o.) jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych Spółki w zakresie:

  1. Przeglądu półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta., sporządzonego na dzień 30 września 2013 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  2. Przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 30 września 2013 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
  3. Badania rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 marca 2014 roku, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
  4. Badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta, sporządzonego na dzień 31 marca 2014 roku zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.


Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k., jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o nr 73, z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II nr 19, kod pocztowy: 00-854 Warszawa.

Umowa z Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. zostanie zawarta na okres jednego roku. Deloitte Polska sp. z o.o. sp. k. dokonywała przeglądu i badania sprawozdań finansowych Emitenta za rok obrotowy kończący się w dniu 31 marca 2013 r.

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 j.t.) w związku z § 5 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 ze zm.).