Raport bieżący nr 42/2013

2013/09/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości, że w dniu 25.09.2013 roku BZWBK Faktor sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – spółka z Grupy Banku Zachodniego WBK S.A. – podpisała umowę factoringową, której stroną jest Emitent.

Przedmiotem umowy jest limit faktoringu standardowego na kwotę 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych). Oprócz faktoringu standardowego Emitent posiada również w BZWBK SA limit na finansowanie dostaw w wysokości 2.000.000 PLN (dwa miliony złotych). Umowa o finansowanie dostaw została podpisana w dniu 30.08.2013 roku. Limity zostały przyznane na czas nieokreślony.

W ramach umów, których stroną jest również BZWBK S.A., Emitent posiada także limit w rachunku bieżącym w wysokości 6.000.000 PLN oraz kredyt odnawialny na kwotę 5.000.000 PLN. Termin ostatecznej spłaty obu kredytów przypada na dzień 31.08.2014r. Zmiana terminu ostatecznej spłaty została wprowadzona dnia 30.08.2013 roku aneksem do umowy o kredyt obrotowy z dnia 30.08.2011 r. oraz aneksem do umowy o kredyt obrotowy z dnia 28.03.2012 r. zawartymi z Kredyt Bank SA, który został przejęty przez BZWBK SA.

Zabezpieczeniem kredytu w rachunku bieżącym i kredytu odnawialnego jest zastaw rejestrowy na zapasach. Oprocentowanie oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.

Umowy nie zawierają postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju umowach.

Umowy faktoringowa została uznana za spełniającą kryteria znaczącej, gdyż jej wartość wraz z poprzednio zawartymi umowami z Kredyt Bankiem SA, którego WBK SA jest następcą prawnym, stanowią łącznie co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).