Raport bieżący nr 43/2013

2013/09/27

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 26 września 2013 roku otrzymał od osoby pełniącej funkcję w statutowym organie Emitenta – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – zawiadomienie sporządzone w dniu 26 września 2013 r. w Poznaniu o dokonaniu przez WB Investments Limited, osobę prawną blisko związaną z osobą obowiązaną, transakcji zbycia w dniu 26 września 2013 roku 250 000 (dwustu pięćdziesięciu tysięcy) akcji Emitenta w pakietowej transakcji pozasesyjnej za cenę 8,15 zł za jedną akcję.

Przed zawarciem umowy WB Investments Limited posiadało 2.723.370 szt. akcji Emitenta, co stanowiło 28,45 % wszystkich akcji Emitenta i dawało 2.723.370 głosów (28,45% ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta. Obecnie WB Investments Ltd. posiada 2.473.370 akcji Emitenta, co stanowi 25,84% wszystkich akcji Emitenta i daje 2.473.370 akcji Emitenta. Tym samym WB Investments Ltd. posiada 2.473.370 głosów stanowiących 25,84% głosów na WZA Emitenta.

Jednocześnie Emitent zawiadamia, że WB Investments Limited deklaruje, że w związku z zawartym odrębnym porozumieniem z podmiotem trzecim, nabędzie pakiet 250.000 szt. akcji Emitenta w terminie do 30 października 2013 roku.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).