Raport bieżący nr 44/2009

2009/12/21

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, prostuje oczywistą omyłkę zamieszczoną w raporcie bieżącym nr 43/2009 z dnia 18 grudnia 2009 roku, polegającą na błędnym przytoczeniu tekstu paragrafu 21 ustęp 2 statutu Spółki w części raportu dotyczącej projektowanej zmiany statutu Spółki.
Rzeczywista treść tego zapisu ma brzmienie: „Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej”.
Omyłka ta nie ma wpływu na treść uchwały, a omyłkowo przytoczony zapis statutu nie ulega zmianie.