Raport bieżący nr 45/2013

2013/10/08

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów i premii posprzedażnych od producentów, we wrześniu 2013 roku osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług o wartości około 11,6 mln zł.

Emitent po 6 miesiącach roku obrachunkowego 2013/2014 uzyskał szacunkowy niezaudytowany zysk brutto na sprzedaży produktów, towarów i usług w wysokości 56 mln zł wobec 42,2 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku finansowego (wzrost o 33%). We wskazanym okresie nie wystąpiły zdarzenia jednorazowe o istotnym wpływie na wyniki handlowe Emitenta.

Drugi kwartał roku obrachunkowego (trzeci kwartał kalendarzowy) był najlepszym pod względem przychodów kwartałem w historii Spółki – przychód wyniósł 400,3 mln zł wobec 246,2 mln zł w analogicznym okresie roku poprzedniego (wzrost o 62,5%).
Narastająco, po dwóch kwartałach, Spółka osiągnęła przychody o wartości 754,2 mln zł (wzrost o 61,3%)

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).