Raport bieżący nr 46/2017

2017/10/20


Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) informuje, iż działając zgodnie z obowiązującymi przepisami, na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w zw. z § 15 ust. 2 f Statutu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki w dniu 19 października 2017 roku dokonała wyboru UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k, jako podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badań sprawozdań finansowych, w zakresie:


 


a)   przeprowadzenia  badania sprawozdania jednostkowego Spółki  za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za rok obrotowy obejmujący okres od 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2018 r.


 


b)   dokonania przeglądu sprawozdania jednostkowego Spółki za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK Komputronik odpowiednio za I półrocze roku obrotowego obejmującego okres od 1 kwietnia 2017 r. do 30 września 2017 r.

UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k, jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych legitymującym się wpisem na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych o nr 3115, z siedzibą w Krakowie przy ul. Moniuszki 50.


 


Emitent informuje, że umowa z UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. zostanie zawarta na okres wykonania jej przedmiotu.


 


UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. dokonywała dotychczas przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych  (odpowiednio jednostkowego oraz skonsolidowanego) sporządzonych na dzień 30 września 2016 roku oraz badania sprawozdań finansowych (odpowiednio rocznego
 i skonsolidowanego) sporządzonych na dzień 31 marca 2017 r.


 


Szczegółowa podstawa prawna


§ 5 ust. 1 pkt 19 w zw. z § 25 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […]