Raport bieżący nr 5/2023

2023/02/08

Zarządzenie w przedmiocie prawomocności zatwierdzenia układu Komputronik S.A.

Zarząd Komputronik S.A. (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 roku z dnia 12.01.2023 r., w którym to raporcie informował o zakończeniu postępowania restrukturyzacyjnego, podaje do informacji publicznej, iż w dniu 08.02.2023 roku uzyskał z sądu restrukturyzacyjnego informację o wydaniu zarządzenia z dnia 06.02.2023 r., stanowiącego, iż postanowienie z dnia 28 września 2022 roku o zatwierdzeniu układu Emitenta jest prawomocne od dnia 01.12.2022 r.
Powyższe podlega obwieszczeniu.
Odpis postanowienia o zatwierdzeniu układu ze stwierdzeniem prawomocności zostanie także przesłany do Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie, w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2023 z dnia 13.01.2023 r., Emitent informuje, iż wskazana przez sąd restrukturyzacyjny data prawomocności nie ma istotnego znaczenia dla danych przekazanych w raporcie 2/2023 w zakresie prognozowanego wpływu na wynik finansowy Emitenta.

Emitent informuję ponadto, iż oczekuje na wydanie oraz doręczenie przez sąd restrukturyzacyjny postanowienia w przedmiocie stwierdzenia prawomocności układu. Wydanie opisanego powyżej postanowienia pozwoli na określenie precyzyjnego terminu płatności rat dla wierzycieli zakwalifikowanych do grup II-X, zgodnie z informacją przekazaną m.in. w raporcie bieżącym 1/2023 z dnia 12.01.2023 r.