Raport bieżący nr 50/2008

2008/10/02

Zarząd Komputronik S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 02 września b.r. dokonała wyboru biegłego rewidenta z którym ma zostać podpisana umowa w zakresie przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych.

Wybranym biegłym jest Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. (przed zmianą firmy HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.) z siedzibą w Poznaniu, pl. Wiosny Ludów 2, posiadającą stosowne uprawnienia, wydane przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów (nr ewidencyjny 238).

Przedmiotem umowy z Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. będzie:

  • przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Komputronik S.A., sporządzonego na dzień 30 czerwca 2008 r.,
  • przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik, sporządzonego na dzień 30 czerwca 2008 r.,
  • badanie rocznego sprawozdania finansowego Komputronik S.A. za rok obrotowy 2008,
  • badanie rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy 2008.

Wspomniana umowa będzie obejmowała okresy potrzebne na wykonanie wyżej wymienionych usług.
Komputronik S.A. korzystała w przeszłości z następujących usług Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. (wcześniej HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.): badanie planu przekształcenia, badanie sprawozdania finansowego za 2006 r. i danych finansowych za 2005 r. oraz 2004 r. dla celów prospektu emisyjnego, weryfikacja prognozy finansowej, konsultacje w zakresie zmiany zasad ewidencji i raportowania na zgodne z wymogami MSSF/MSR, konsultacje prawno-podatkowe, w tym w procesie przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych na dzień 30 czerwca 2007 r., badanie rocznych sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2007.