Raport bieżący nr 51/2013

2013/11/18

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o otrzymaniu drugostronnie podpisanego przez BRE Bank S.A., aneksu datowanego na 12 listopada 2013 roku do umowy Elektronicznej Zapłaty Zobowiązań („Umowa”).

Przedmiotem aneksu zmieniającego Umowę jest wydłużenie terminu obowiązywania limitu udzielonego na regulowanie zobowiązań handlowych Spółki w wysokości 15.000.000,00 PLN (słownie piętnaście milionów złotych) do dnia 31 stycznia 2015 roku.

Zabezpieczeniem Umowy jest weksel in blanco z deklaracją wekslową.

Oprocentowanie Umowy oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększony o marżę banku. Umowa nie zawiera postanowień odbiegających od standardowych warunków stosowanych przy tego rodzaju kontraktach kredytowych.

Umowa została uznana za spełniającą kryteria znaczącej, gdyż jej wartość stanowi co najmniej 10 % wartości kapitałów własnych Spółki.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).