Raport bieżący nr 52/2013

2013/11/25

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 („Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zmianie terminu publikacji – wyznaczonej wstępnie w raporcie bieżącym nr 02/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku – półrocznego skróconego sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze zakończone w dniu 30 września 2013 r.

Raport zostanie przesłany do publicznej wiadomości w dniu 27 listopada 2013 roku w miejsce pierwotnie zaplanowanego terminu publikacji na dzień 30 listopada 2013 roku.

Niniejszą informację Zarząd przekazuje na podstawie § 103 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.