Raport bieżący nr 53/2013

2013/11/26

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko Clean & Carbon Energy SA (Dłużnikowi).

Emitent w raporcie bieżącym nr 23/2013 informował o przeprowadzeniu skutecznej egzekucji części wierzytelności wobec dłużnika Clean & Carbon Energy SA (Dłużnik) zasądzonej na podstawie wykonalnego nakazu zapłaty z dnia 13 maja 2011 r. o sygn. akt. XVI GNc 324/11.

W dniu dzisiejszym Emitent otrzymał informację od komornika sądowego, że w związku z czynnościami egzekucyjnymi odzyskana od Dłużnika kwota zwiększyła się o 594.384,17 zł (pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt cztery złote i siedemnaście gr). Kwota skutecznej egzekucji zwiększyła się w związku z uchyleniem decyzji komornika o wstrzymaniu części wyegzekwowanej kwoty tytułem zabezpieczenia obowiązku podatkowego tytułem zapłaty podatku VAT wg stawki 23%. Uchylenie decyzji ma związek z otrzymaniem przez komornika od organów skarbowych interpretacji podatkowej oznaczonej OTPP2/443-833/13/PS, w której to organy wskazują na fakt, że sprzedaż papierów wartościowych w danym przypadku nie podlega podatkowi VAT.

Łączna suma wyegzekwowanych należności wobec Dłużnika wyniosła zatem 2.584.279,00 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt cztery złote). Na dzień publikacji raportu cała kwota została zaksięgowana na rachunkach bankowych Emitenta.

Powyższą informację Emitent przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).