Raport bieżący nr 55/2014

2014/10/20


Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. przekazuje do publicznej wiadomości informację poufną, której ujawnienie zostało opóźnione na podstawie § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

Przekazana do KNF w dniu 17 października 2014 r. informacja poufna brzmiała następująco:

„Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację o podjęciu negocjacji z Clean & Carbon Energy S.A. (dalej „CCE”) mających na celu polubowne rozwiązanie konfliktów natury prawnej i gospodarczej pomiędzy spółkami z grupy kapitałowej Emitenta a CCE.

W dniu 11 października 2014 roku Zarząd CCE, po uzyskaniu upoważnienia od Rady Nadzorczej CCE, zwrócił się do Emitenta i innych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta z propozycją podjęcia negocjacji zmierzających do deeskalacji konfliktów prawnych i podjęcia negocjacji w zakresie rozliczeń i redukcji wzajemnych roszczeń.

Wobec zajęcia konsyliacyjnej postawy przez Zarząd CCE, od dnia 11 października br. rozpoczęto wieloetapowe negocjacje z udziałem Zarządów spółek i pełnomocników spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta i doradców prawnych stron.

W związku z faktem, że w dniu 16 października wieczorem, strony doszły do daleko idącego konsensusu i otrzymały zgodę Zarządcy Przymusowego na zawarcie ugody, oraz że Emitent obecnie wysoko ocenia prawdopodobieństwo ostatecznego zawarcia ugody, jednak nie mogąc jednoznacznie przewidzieć ostatecznych rozstrzygnięć, a więc także precyzyjnie określić skutków możliwej ugody, Emitent opóźnia najdalej do dnia 17 listopada 2014 r. przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wynikach negocjacji i ich skutkach.

W ocenie Emitenta, przekazanie informacji dotyczących prowadzonych negocjacji w terminie wcześniejszym, niż wskazany powyżej, mogłoby naruszyć słuszny interes Emitenta. W szczególności, przekazanie do wiadomości publicznej informacji o okolicznościach związanych z prowadzonymi negocjacjami mogłoby negatywnie wpłynąć na ostateczny ich wynik. Ponadto w ocenie Emitenta, opóźnienie w przekazaniu informacji dotyczących negocjacji nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, gdyż negocjacje dotyczącą sporów sądowych, o których istnieniu strony szeroko na bieżąco informowały akcjonariuszy za pomocą raportów bieżących i oświadczeń. Emitent zapewni zachowanie poufności tych informacji do chwili opublikowania stosownego raportu bieżącego. Jednocześnie Zarząd Emitenta oświadcza, iż podjął niezbędne działania mające na celu ochronę tej informacji poufnej, zgodnie z § 3 do § 6 Rozporządzenia.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 57 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)”

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że wobec zawarcia ugody pozasądowej na warunkach opisanych w raporcie bieżącym nr 54/2014, nie zachodzi konieczność dalszego opóźniania przekazania powyższej informacji do wiadomości publicznej.