Raport bieżący nr 57/2014

2014/10/29

W dniu 29 października 2014 Emitent powziął wiadomość od swojego pełnomocnika procesowego o przebiegu rozprawy w Sądzie Okręgowym w Warszawie w sprawie o zapłatę należności wekslowej w kwocie 4.000.000 zł z odsetkami za opóźnienie płatności, sygn.. akt XVI GC 981/14. Sąd uznał prawidłowość reprezentacji Clean & Carbon Energy SA przez Prezesa Zarządu Bartosza Tatka w okresie od dnia 10 października do dnia 24 października 2014 roku.

Emitent oraz Clean & Carbon Energy SA w wykonaniu Umowy Ugody, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 54/2014, złożyły zgodny wniosek o zawieszenie postępowania w sprawie XVI GC 981/14 prowadzonej przed Sądem Okręgowym XVI Wydziałem Gospodarczym w Warszawie. Spółka Clean & Carbon Energy była reprezentowana przez pełnomocnika procesowego ustanowionego przez powołany w dniu 10 października Zarząd w osobie Prezesa Zarządu Bartosza Tatka oraz powołanego następczo przez nowego Prezesa Prokurenta Łukasz Narożnego.

Na rozprawie obecny był także, poza pełnomocnikami Komputronik SA oraz Clean & Carbon Energy SA powołani przez nowy zarząd, pełnomocnik Jana Redełkiewicza, poprzedniego Prezesa Zarządu Clean & Carbon Energy SA. Pełnomocnik Jana Redełkiewicza przedstawił Sądowi orzeczenie Sądu Okręgowego w Szczecinie o wstrzymaniu wykonania niektórych uchwał NWZA z dnia 10 października 2014 roku. Sąd, rozstrzygając o prawidłowej reprezentacji Clean & Carbon Energy SA w dniu składania wniosku, nie dopuścił do udziału w rozprawie w charakterze strony pełnomocnika Jana Redełkiewicza. Sąd w uzasadnieniu ustnym jednoznacznie wyraził swoje stanowisko, że w okresie od dnia 10 października 2014 roku do dnia doręczenia postanowienia o wstrzymaniu wykonania niektórych uchwał, tj. do dnia 24 października 2014 roku, jedynym Zarządem, który mógł reprezentować Clean & Carbon Energy SA, bez najmniejszej wątpliwości, jest Pan Bartosz Tatka, powołany na to stanowisko w dniu 10 października 2014 roku.

Sąd postanowił, na zgodny wniosek stron, zawiesić postępowanie w sprawie o sygn.. akt XVI GC 981/14. Postanowienie nie jest prawomocne.

Emitent dodatkowo informuje, że po dokonaniu analizy prawnej podstaw wydania postanowienia przez Sąd Okręgowy w Szczecinie w sprawie wstrzymania wykonania niektórych uchwał NWZA Clean & Carbon Energy SA z dnia 10 października 2014, doszedł do następujących wniosków. Gdyby Sąd Okręgowy dysponował nie jedynie częściowo niezgodnymi z prawdą oświadczeniami Pana Jana Redełkiewicza, ale wszystkimi niezbędnymi dokumentami do pełnej oceny sytuacji, tj. protokołem z NWZA, postanowieniem Sądu o uprawnieniach Zarządcy Przymusowego w tej sprawie, regulaminem zwoływania WZA opublikowanym przez Jana Redełkiewicza, postanowieniem Sądu o zakazie wykonywania głosów ze wszystkich akcji serii J, L, M, N, O (łącznie w liczbie 882.728.000 szt.) przez dowolnych akcjonariuszy, czyli powziąłby informacje, że wszyscy inni akcjonariusze, którzy zarejestrowali się na NWZA, ale nie zostali dopuszczeni ze względu na rażące braki formalne, dysponowali łącznie 16.000.000 akcji serii K wobec posiadanych przez Grupę Komputronik liczbą głosów na tym NWZA w liczbie 31.000.000 szt., prawdopodobnie nie podjąłby decyzji o wstrzymaniu wykonania uchwał dotyczących odwołania Członków Rady Nadzorczej i powołaniu w ich miejsce nowych. Z informacji, jakie Emitent powziął od pełnomocnika nowopowołanego Zarządu Clean & Carbon Energy SA wynika, że uprawiona osoba bezzwłocznie złoży zażalenie na przytoczone postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie i spodziewa się uchylenia tego postanowienia.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)