Raport bieżący nr 6/2019

2019/05/14

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej przez Emitenta

W uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 04/2019 z dnia 29.04.2019, Emitent informuje, iż aneks (opatrzony datą 29 kwietnia 2019 r.) do umowy o kredyt rewolwingowy zawarty pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A. zmienił wartość wskaźników finansowych (kowenantów) określonych w umowach z bankiem Santander.

Zmiany w powyższej umowie mają na celu ujednolicenie wartości wskaźników finansowych (kowenantów), zgodnie z zasadą pari passu, dla wszystkich współpracujących z Emitentem banków stosujących kowenanty. Przedmiotem ww. aneksu są zmiany wartości następujących wskaźników finansowych:

  • a. Zmiana wskaźnika kapitalizacji (z min. 25% na min. 20%) – zmiana z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o wynajmie długoterminowym (MSSF 16),
  • b. Wprowadzenie wskaźnika płynności szybkiej na poziomie min. 0,3,

 

Zmiany wartości powyższych wskaźników weszły w życie z dniem 31.03.2019 roku.

Pozostałe warunki ww. umowy, w tym odnoszące się do ich zabezpieczenia, wskaźników finansowych niewymienionych powyżej, a także limitów przysługujących poszczególnym spółkom z Grupy Kapitałowej Komputronik nie uległy zmianom.