Raport bieżący nr 6/2024

2024/05/27

Wstępne, jednostkowe wyniki finansowe dotyczące roku obrachunkowego 2023/2024.

Zarząd Komputronik S.A. (Emitent) informuje, że w związku z zakończeniem procesu wstępnej agregacji danych finansowych na potrzeby przygotowania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023/2024 podjął w dniu 27.05.2024 roku decyzję o przekazaniu do publicznej wiadomości aktualnych informacji dotyczących  szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za czwarty kwartał, drugie półrocze oraz cały rok obrotowy 2023/2024 (okres od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r.).

Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2023/2024 wykazane poniżej, wybrane pozycje jednostkowego rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT), bez uwzględnienia księgowego rozliczania zawarcia układu z wierzycielami oraz ponoszonych jedynie księgowo (bez przepływów pieniężnych i kreowania jakichkolwiek przyszłych zobowiązań) cokwartalnych kosztów tzw. odwróconego dyskonta wierzytelności układowych. Odwracanie dyskonta wierzytelności, którego stosowanie wynika z wymogów Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, jedynie bilansowo pomniejsza wykazany jednorazowy wynik na zawarciu układu, w wysokości 123 876 tys. zł, w sprawozdaniu za rok finansowy 2022/2023. Koszty te będą wykazywane do końca okresu wykonywania układu, ich wysokość jest zależna od wartości referencyjnych stóp procentowych (WIBOR), a ich wartość w minionym roku finansowym wyniosła 6 461 tys. zł.

Wstępne wyniki za czwarty (ostatni) kwartał roku fiskalnego, tj. od 1 stycznia do 31 marca 2024 roku:

 • – Przychody ze sprzedaży: 397 740 tys. zł
 • – Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 46 647 tys. zł
 • – Zysk operacyjny: 2 191 tys. zł
 • – Zysk przed opodatkowaniem: 1 496 tys. zł

Wstępne wyniki za drugie półrocze roku fiskalnego, tj. od 1 października 2023 roku do 31 marca 2024 roku:

 • – Przychody ze sprzedaży: 843 398 tys. zł
 • – Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 100 046 tys. zł
 • – Zysk operacyjny: 9 923 tys. zł
 • – Zysk przed opodatkowaniem: 8 177 tys. zł

Wstępne wyniki za cały rok fiskalny, tj. od 1 kwietnia 2023 roku do 31 marca 2024 roku:

 • – Przychody ze sprzedaży: 1 578 568 tys. zł
 • – Zysk brutto ze sprzedaży towarów i usług: 175 404 tys. zł
 • – Zysk operacyjny: 2 051 tys. zł
 • – Zysk przed opodatkowaniem: 1 442 tys. zł
 • – Zysk EBITDA: 19 300 tys. zł

Emitent wskazuje, że na wyniki całego roku finansowego wpływają głównie słabsze wyniki wykazane w pierwszym półroczu tego roku. W połowie ubiegłego roku kalendarzowego podjęto liczne działania zmierzające do obniżenia niektórych rodzajów kosztów i poprawy rentowości sprzedaży wielu linii produktowych. Odroczone efekty zmian wpłynęły efektywnie na poprawę wyników finansowych Emitenta już w znacznej części trzeciego kwartału obrachunkowego (czwarty kwartał kalendarzowy) oraz w kolejnym kwartale.

Emitent wskazuje, że od wiosny ubiegłego roku branża handlu elektroniki trwa w znaczącym kryzysie, który wynika z nadwyżek dostaw od producentów sprzętu (zwiększenie mocy produkcyjnych w związku z pandemią), okresowego nasycenia rynku (inwestycje w sprzęt podczas pandemii) oraz silnemu strumieniowi importu równoległego elektroniki (poza producentami i autoryzowanymi dystrybutorami) przez niezależne podmioty z krajów, gdzie kryzys krajowej sprzedaży elektroniki jest znacznie dotkliwszy (Niemcy, Czechy, Austria i wiele innych). Towary z importu często nabywane są w niższych cenach niż te, które oferowane są partnerom w Polsce, zatem wpływają na obniżenie marż i zwiększoną walkę konkurencyjną na rodzimym rynku. Rosnące koszty i spadająca rentowność polskich firm, połączona z odcięciem od oczekiwanych źródeł finansowania inwestycji (m.in. fundusze unijne, w tym KPO), wpływa na ograniczanie bądź opóźnianie inwestycji, także w technologie cyfrowe, co wpływa na obniżenie aktywności Emitenta w sprzedaży na rynku B2B oraz współpracy z zagranicznymi kontrahentami. Emitent notuje wzrost sprzedaży w kanałach omni channel (sprzedaż w salonach i przez internet do polskich konsumentów), zwiększając tym samym swoje udziały rynkowe w tym segmencie. Wg danych prognostycznych dostępnych Emitentowi wynika jednak, że należy oczekiwać poprawy koniunktury branżowej już w drugiej połowie bieżącego roku.

Emitent dodatkowo informuje, że terminowo wykonuje wszystkie swoje zobowiązania, w tym w szczególności dokonuje terminowej spłat wszelkich rat układowych, wynikających z porozumień z instytucjami finansowymi i postanowieniem sądu o zatwierdzeniu układu.

Emitent informuje, iż wyżej wskazane dane mają charakter wstępny oraz nieaudytowany, zatem mogą się różnić od danych, które będą zaprezentowane przez Emitenta w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2023/2024, po zakończeniu badania przez audytorów. Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji.

W nawiązaniu do informacji opublikowanej raportem bieżącym nr 1/2024, Emitent przypomina, iż ostateczne wyniki finansowe za rok obrotowy 2023/2024, zostaną opublikowane w dniu 28 czerwca 2024 roku.