Raport bieżący nr 7/2023

2023/03/16

Przystąpienie do wykonania układu przez Komputronik S.A. – daty płatności rat układowych

Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2023 z dnia 08.02.2023 r., w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o wydaniu przez sąd restrukturyzacyjny zarządzenia w przedmiocie prawomocności zatwierdzenia układu Emitenta oraz w nawiązaniu do podanej w tymże raporcie informacji w przedmiocie skutków wydania postanowienia w przedmiocie stwierdzenia prawomocności zatwierdzenia układu Emitenta, Emitent podaje do wiadomości publicznej, iż w dniu 16 marca 2023 roku sąd restrukturyzacyjny opublikował na portalu informacyjnym postanowienie z dnia 15 marca 2023 roku o stwierdzeniu prawomocności postanowienia z dnia 28 września 2022 r. o zatwierdzeniu układu Emitenta. Postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia układu Emitenta jest prawomocne od dnia 01 grudnia 2022 roku.

W nawiązaniu do powyższego oraz w odniesieniu do opublikowanych warunków układowych (m.in. w raporcie bieżącym 3/2022 oraz 1/2023) Emitent informuje o następujących terminach płatności rat układowych, wynikających z harmonogramu i warunków układu.

Zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w propozycjach układowych, przy uwzględnieniu wierzycieli zakwalifikowanych do grup III-IX harmonogram spłat przewiduje 24 raty płatne w odstępach kwartalnych. Jednocześnie płatność pierwszej raty przypada na dzień 30 kwietnia 2023 roku. Kolejne raty będą płatne w odstępach kwartalnych. Termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 stycznia 2029 r.
W przypadku wierzycieli zaliczanych do grupy X – spłata wierzytelności nastąpi jednorazowo w terminie do 31 lipca 2023 r.

Wierzyciele zaklasyfikowani do grupy I zostaną zaspokojeni zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości publicznej m.in. w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r.

Wierzyciele zakwalifikowani do grupy II zostaną zaspokojeni zgodnie z przedstawioną propozycją spłaty wraz ze spłatą ostatniej raty przewidzianej w harmonogramie spłat określonym dla grupy III, tj. dnia 31 stycznia 2029 r.