Raport bieżący nr 8/2019

2019/06/28

Wypowiedzenie umowy w przedmiocie pełnienia funkcji Animatora Emitenta

Podstawa prawna: inne uregulowania

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (dalej „Emitent”), niniejszym informuje, iż w dniu 28 czerwca 2019 r. Emitent wypowiedział Santander Dom Maklerski jednostce organizacyjnej Santander Bank Polska S.A. (dalej „Dom Maklerski”, dawniej Dom Maklerski BZWBK S.A.) umowę z dnia 23 lipca 2013 r. w przedmiocie pełnienia funkcji Animatora Emitenta na GPW w Warszawie S.A. W konsekwencji ww. umowa, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 17/2013, ulegnie rozwiązaniu z dniem 30 września 2019 r.

Umowa wykonywana była od dnia 1 sierpnia 2013 r. Mimo korzystania z instrumentów zwiększania płynności handlu na akcjach Emitenta, Emitent nie odnosił spodziewanych korzyści – płynność na akcjach jest bardzo niska i nie istnieją realne przesłanki o charakterze rynkowym, które mogłyby mieć wpływ na poprawę tej płynności w najbliższej przyszłości.