Raport bieżący nr 9/2019

2019/06/28

Aktualizacja informacji nt. współpracy pomiędzy spółkami z Grupy Kapitałowej Komputronik a Bankiem Millennium

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 32/2018 z 23 października 2018 roku w sprawie współpracy z Bankiem Millennium S.A., Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o otrzymaniu w dniu 28 czerwca 2019 roku datowanego na dzień 25 czerwca 2019 r. aneksu do umowy zawartej z Bankiem Millennium S.A. o kredyt parasolowy na kwotę 25,7 mln PLN, z datą zapadalności do dnia 19 października 2019 roku. Aneks obejmuje następujące kwestie:

 1. Ujednolicenie kowenantów

  Zmiany w powyższej umowie mają na celu ujednolicenie wartości wskaźników finansowych (kowenantów) zawartych w umowach z bankami współpracującymi z Emitentem (zgodnie z zasadą pari passu). Przedmiotem ww. aneksu są zmiany wartości następujących wskaźników finansowych:

  a. Zmiana wskaźnika kapitalizacji (z min. 25% na min. 20%) – zmiana z uwagi na wejście w życie nowych przepisów o wynajmie długoterminowym (MSSF 16),

  b. Wprowadzenie wskaźnika płynności szybkiej (min. 0,3) – wskaźnik dostosowany do poziomów uzyskiwanych przez podmioty prowadzące sprzedaż detaliczną w branży Emitenta.
  Zmiany wartości powyższych wskaźników weszły w życie z dniem 31.03.2019 roku.

  Pozostałe warunki wszystkich ww. umowy nie uległy istotnym zmianom.

 2. Korzystna dla Emitenta zmiana struktury finansowania

  Emitent, jeden z kluczowych dostawców oraz Bank Millennium porozumiały się w kwestii modyfikacji struktury finansowania działalności handlowej Emitenta przez Bank Millennium w ten sposób, że:

  – Bank Millennium udzieli dla kluczowego dostawcy dodatkowy limit faktoringu pełnego bez regresu związany ze sprzedażą do Emitenta na kwotę 5 mln PLN,

  – Emitent ograniczy finansowanie w Banku Millennium o 3 mln PLN w ramach jednego z udostępnionych instrumentów finansowych (gwarancje bankowe), który dotychczas był wykorzystywany we współpracy z tym samym kluczowym dostawcą.

  Po zmianie Emitent zwiększy łączny dostępny limit handlowy u kluczowego dostawcy o 2 mln zł, a jednocześnie ograniczy koszty związane z wykorzystaniem instrumentu, a koszty faktoringu będą ponoszone przez kluczowego dostawcę.

  Emitent wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Banku Millennium S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi i jego spółkom zależnym limitów kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, limitu faktoringowego i transakcji skarbowych wynosi 114,2 mln PLN i uległo zmniejszeniu o 3,0 mln PLN w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.