Raport bieżący 07/2015

2015/02/03

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika spółki zależnej Emitenta o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonych uchwał Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) podjętych w dniu 18 grudnia 2014 r.

W postanowieniu z dnia 23 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie udzielił zabezpieczenia roszczenia Emitenta oraz Activa S.A. o stwierdzenie nieważności uchwał ewentualnie o ich uchylenie poprzez wstrzymanie wykonania podjętych w dniu 18 grudnia 2014 r. uchwał NWZA CCE, w tym uchwał dotyczących przebiegu NWZA z dnia 10 października 2014 r., potwierdzających mandaty odwołanych w dniu 10 października 2014 roku członków Rady Nadzorczej oraz uchwał, których projektów nie zawierało formalne zwołanie NWZA.

Wniosek Komputronik S.A. i Activa S.A. został uznany przez Sąd za zasadny ze względu na nieobjęcie porządkiem obrad uchwał o uchyleniu uchwał z dnia 13-11-2014 r., co stanowi rażące naruszenie prawa skutkujące ich nieważnością. Ponadto wymienione uchwały o uchyleniu nie były wymienione w ogłaszanym w ESPI porządku obrad ani w porządku obrad przedstawionym przez Przewodniczącego w dniu odbycia NWZA. Na NWZA nie był też reprezentowany cały kapitał zakładowy, aby podjąć uchwałę poza porządkiem obrad. W odniesieniu do uchwały nr 9/18/12/2014 Sąd podkreślił dodatkowo, że niedopuszczalne było podejmowanie uchwał potwierdzających mandaty odwołanych członków organów statutowych CCE. Natomiast w sprawie powołania pełnomocnika do reprezentacji CCE w sporze z jej zarządem Sąd dopatrzył się potencjalnego konfliktu interesów między inicjatywą Jana Redełkiewicza, a ryzykiem podejmowania przez pełnomocnika działań niekorzystnych dla samej CCE jak i akcjonariuszy.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)