Raport bieżący nr 39/2013

2013/09/18

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Komputronik SA, które odbyło się w dniu 11 września 2013 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 33/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat zgłoszenia przez akcjonariusza podczas ZWZA w dniu 11 września 2013 r. zmiany do projektów uchwał zamieszczonych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZA.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 34/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały przez ZWZA w dniu 11 września 2013 r. w sprawie wypłaty dywidendy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 35/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat uchwalenia przez ZWZA w dniu 11 września 2013 r. zmiany § 7 i § 15 statutu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 36/2013

2013/09/12

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 37/2013

2013/09/12

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2013 roku w Poznaniu, został zawiadomiony przez Prezesa Zarządu Emitenta Wojciecha Buczkowskiego – osobę obowiązaną w rozumieniu art. 160 ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - o zbyciu w dniu 9 września 2013 r. znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 868.560 szt. Pakiet ten stanowił 9,07 % wszystkich akcji Emitenta i dawał   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 38/2013

2013/09/12

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 12 września 2013 roku, Emitent został zawiadomiony przez Pana Wojciecha Buczkowskiego oraz WB Investments Limited z siedzibą w Nikozji w Republice Cypru o nabyciu przez WB Investments Limited znacznego pakietu akcji Emitenta w liczbie 868.560 szt., co stanowi 9,07 % wszystkich akcji Emitenta i daje 868.560 głosów (9,07 % ogólnej liczby głosów) na WZA Emitenta.   Czytaj więcej »