Raport bieżący 41/2015

2015/12/06

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na NWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 29 listopada 2015 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 40/2015

2015/11/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła - w nawiązaniu do danych zawartych w raporcie bieżącym nr 32/2015 - informację na temat podjęcia przez NWZA w dniu 29 listopada 2015 r. uchwały w sprawie zmiany dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 37/2015

2015/11/26

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (dalej Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację, że wystąpił dziś do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej GPW) z wnioskiem w sprawie niepodejmowania przez GPW czynności przewidzianych w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w Systemie UTP, w szczególności polegających na oznaczeniu akcji Emitenta symbolem „bd” i na dokonaniu korekty kursu akcji wobec faktu, że dzień dywidendy zostanie ustalony (przesunięty) na termin   Czytaj więcej »

Raport bieżący 34/2015

2015/10/08

Zarząd Komputronik S.A. siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na ZWZA Komputronik S.A., które odbyło się w dniu 30 września 2015 roku. Wykaz akcjonariuszy stanowi załącznik do raportu.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 32/2015

2015/09/30

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informację na temat podjęcia uchwały przez ZWZA w dniu 30 września 2015 r. w sprawie wypłaty dywidendy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący 33/2015

2015/09/30

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i   Czytaj więcej »

Raport bieżący 29/2015

2015/09/03

Termin i miejsce Zgromadzenia Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne   Czytaj więcej »