Raport bieżący nr 30/2010

2010/09/04

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Komputronik SA, które odbyło się w dniu 1 września 2010 roku.

Wykaz akcjonariuszy zawarty jest w   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 29/2010

2010/09/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie §33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 24/2010

2010/08/16

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, informuje, że w dniu 12 sierpnia 2010 r. otrzymał od Pana Wojciecha Buczkowskiego, jako akcjonariusza reprezentującego ponad 5% kapitału zakładowego Spółki, wniosek o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 1 września 2010 roku, zgłoszony na podstawie art. 401 §1 ustawy   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 21/2010

2010/08/04

Zarząd Komputronik SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wołczyńskiej 37, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, w nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 17/2010 z dnia 26 lipca 2010 roku, zawiadamia, że nastąpiła zmiana miejsca odbycia, zwołanego na dzień 1 września 2010 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.   Czytaj więcej »

Raport bieżący nr 17/2010

2010/07/27

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 395 § 1 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się   Czytaj więcej »