Raport bieżący nr 30/2010

2010/09/04

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5 % liczby głosów na WZA Komputronik SA, które odbyło się w dniu 1 września 2010 roku.

Wykaz akcjonariuszy zawarty jest w załączniku do niniejszego raportu.