Raport bieżący nr 29/2010

2010/09/03

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie §33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 1 września 2010 r. odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, na którym podjęte zostały następujące uchwały:

 1. Uchwała nr 1 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie wyboru Przewodniczącego
 2. Uchwała nr 2 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej
 3. Uchwała nr 3 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie przyjęcia porządku obrad
 4. Uchwała nr 4 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres  od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku
 5. Uchwała nr 5 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
 6. Uchwała nr 6 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh
 7. Uchwała nr 7 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2009 roku do 31 marca 2010 roku.
 8. Uchwała nr 8 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
 9. Uchwała nr 9 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
 10. Uchwała nr 10 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków
 11. Uchwała nr 11 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 12. Uchwała nr 12 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 13. Uchwała nr 13 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 14. Uchwała nr 14 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 15. Uchwała nr 15 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 16. Uchwała nr 16 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 17. Uchwała nr 17 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 18. Uchwała nr 18 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 19. Uchwała nr 19 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków.
 20. Uchwała nr 20 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze prywatnej emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym dematerializacji akcji oraz w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia z KDPW S.A. umowy o rejestrację akcji serii E.
 21. Uchwała nr 21 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce
 22. Uchwała nr 22 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku
 23. Uchwała nr 23 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie uchylenia obecnie obowiązującego Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy Komputronik S.A. oraz przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu.
 24. Uchwała nr 24 z dnia 01 września 2010 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”) w przedmiocie zmiany § 6 Statutu Spółki poprzez rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki

Treść ww. uchwał ze wskazaniem przy każdej uchwale liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączna liczba ważnych głosów oddanych „za” uchwałą, „przeciw” i „wstrzymujących się” a także załącznik do uchwały nr 23 stanowią załączniki do niniejszego Raportu.