Raport bieżący 10/2015

2015/03/31

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), zawiadamia że w dniu 31 marca 2015 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny Emitenta. Prospekt emisyjny został sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1.355.600 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii E Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Firmą inwestycyjną reprezentującą Emitenta w postępowaniu o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego była Michael/Ström Dom Maklerski sp. z o.o.

Prospekt emisyjny zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 1 kwietnia 2015 roku na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.komputronik.com

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1, 45 ust. 1 oraz 47 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)