Raport bieżący 12/2020

2020/04/01

Aktualizacja informacji nt. dostępności produktów bankowych

W nawiązaniu do powiązanych ze sobą informacji przekazanych odpowiednio raportami bieżącymi nr:

  • – 4/2020 dotyczącym sytuacji finansowo – operacyjnej Grupy Kapitałowej Komputronik,
  • – 5/2020 w sprawie otwarcia postępowania sanacyjnego,
  • – 6/2020 w sprawie umów zawartych z Santander Bank Polska S.A.,
  • – 10/2020 w sprawie odstąpienia od umów faktoringu,
  • – oraz 11/2020 w sprawie dostępności produktów bankowych udzielonych przez Millennium Bank S.A.

Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] informuje, że po rozpoczęciu sanacji zwrócił się do głównych banków finansujących działalność grupy kapitałowej z oficjalnym pismem [wnioskiem] o interpretację przez te banki statusu obecnej współpracy w zakresie finansowania działalności Spółki oraz Komputronik Biznes Sp. z o.o. Zważywszy, z zastrzeżeniem informacji przekazanych raportami bieżącymi nr 6/2020, 10/2020 oraz 11/2020, że do momentu publikacji niniejszego raportu bieżącego Spółka nie otrzymała propozycji rozwiązania przewidującego utrzymanie dostępności produktów bankowych ze strony Santander Bank Polska S.A. [Santander Bank] oraz mBank S.A. [mBank] w dotychczasowym zakresie, w ramach aktualizacji informacji oraz komentarza do zaistniałej sytuacji Emitent wskazuje, iż z upływem dnia 31 marca 2020 roku w jego ocenie materializacji uległo ryzyko ograniczenia w maksymalnym stopniu finansowania bankowego, wskazane m.in. w przywołanym raporcie bieżącym nr 4/2020 i 11/2020 i w konsekwencji limity dotyczące finansowania, w szczególności finansowania kredytowego udzielone Spółce oraz spółce zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o. [Komputronik Biznes] w dacie 1 kwietnia 2020 roku stają się wymagalne, aczkolwiek z uwagi na toczące się postępowanie sanacyjne nie są egzekwowalne. Dalsze aspekty związane z finansowaniem działalności Spółki określone zostaną w planie restrukturyzacyjnym, nad którym obecnie pracuje Spółka.

Zgodnie z interpretacją Spółki ww. umów wszystkie niespłacone / nierozliczone kwoty związane z tymi umowami staną się wymagalne na dzień 1 kwietnia 2020 r., przy czym z uwagi na brak odniesienia się przez ww. banki do zaistniałej sytuacji kwota należności jest nieznana, co wynika z działań Banków, które zaliczały wpłaty klientów i inne wpływy na rachunki, jako kapitał na spłatę zobowiązań, nie informując o tym Spółki. Emitent wyjaśnia przy tym, iż w trakcie trwania postępowania sanacyjnego obowiązuje pełny zakaz egzekucji z majątku restrukturyzowanego podmiotu objętego masą sanacyjną, w tym również z przedmiotu zabezpieczenia, jak również nieregulowanie zobowiązań powstałych przed otwarciem postępowania restrukturyzacyjnego nie może stanowić podstawy do umorzenia sanacji. A zatem fakt „wymagalności” zobowiązań względem banków, wobec otwarcia procedury sanacji nie rodzi skutków finansowych względem Grupy Komputronik. W związku z powyższym Spółka posiada wątpliwości dotyczące skuteczności i dopuszczalności działań banków w związku z interpretacją Ustawy Prawo Restrukturyzacyjne, które co do zasady zabrania podejmowania działań, które powodują zmniejszenie dostępności instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw, które znajdują się w sanacji.

Zgodnie z wiedzą Spółki egzekucja zobowiązań, które zostały zaciągnięte przed dniem, w którym sąd postanowił otworzyć postępowanie sanacyjne jest niedopuszczalne.