Raport bieżący nr 13/2019

2019/08/28

Zawarcie aneksu do umów kredytowych oraz do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z 29 sierpnia 2018 roku oraz raportu bieżącego
nr 18/2018 z 8 lipca 2018 roku w sprawie współpracy z Santander Bank Polska S.A. Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o otrzymaniu w dniu 27 sierpnia 2019 roku obustronnie podpisanych egzemplarzy aneksów (opatrzonych datą 27 sierpnia 2019 r.) do:

  • – umowy o multilinię zawartego pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., Idea Nord Sp. z o.o. a Santander Bank Polska S.A.
  • – umowy o limit na gwarancje zawartego pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A.
  • – umowy o kredyt rewolwingowy zawartego pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A.

 

Przedmiotem aneksu do umowy o multilinię oraz umowy o limit na gwarancje jest techniczne (spowodowane okresem urlopowym) wydłużenie okresu obowiązywania limitów do dnia 20 września 2019 roku.

Zabezpieczeniem umowy o multilinię, umowy o kredyt rewolwingowy oraz umowy o limit na gwarancje jest hipoteka łączna umowna na nieruchomościach, zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych, przelew wierzytelności na rzecz Banku oraz zastaw rejestrowy na znakach towarowych.

Pozostałe warunki umowy, w tym odnoszące się do limitów przysługujących poszczególnym spółkom
z Grupy Kapitałowej Komputronik nie uległy zmianom.

Emitent jednocześnie przypomina, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich 12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Santander Bank Polska S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 88 mln zł i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.