Raport bieżący 16/2021

2021/05/11

Pierwszy szacunek wyników finansowych za rok obrotowy 2020/2021

Emitent podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za roku obrotowego 2020/2021 (okres od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r.).

Emitent, szacuje obecnie, że osiągnął w roku obrotowym 2020/2021 jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT):

  • – Przychody ze sprzedaży : 1.399,7 mln zł wobec kwoty 1.491,0 mln zł przychodów za rok obrotowy 2019/2020 (spadek o 6,1%),
  • – Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 171,7 mln zł,
  • – Zysk operacyjny: wynik dodatni w kwocie 16,3 mln zł,
  • – Zysk przed opodatkowaniem: wynik dodatni w kwocie 12,2 mln zł,
  • – EBITDA: wynik dodatni w kwocie 32,8 mln zł.

Emitent podkreśla, że należy wziąć pod uwagę, że w dniu 10 marca 2020 roku zostało wobec Emitenta otwarte postępowanie sanacyjne o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2020 opublikowanym 10 marca 2020 roku. Dlatego w niniejszym raporcie Emitent nie zamieszcza porównana wyników z wynikami roku obrotowego 2019/2020, z wyjątkiem przychodów, ponieważ, zdaniem Emitenta, takie porównanie nie będzie stanowić rzetelnego materiału porównawczego.

Emitent wskazuje, że powyższe wyniki są efektem dobrej koniunktury rynkowej przede wszystkim w ostatnim kwartale kalendarzowym roku 2020, ale również utrzymującej się w całym okresie sprawozdawczym, co wpłynęło na zwiększenie przychodów i zysku operacyjnego, jak również podjętych działań restrukturyzacyjnych w ramach postępowania sanacyjnego. Emitent wskazuje jednak że: (1) nie ma pewności, że dobra koniunktura w branży, w której działa Emitent, utrzyma się przez dłuższy okres, (2) większa część działań restrukturyzacyjnych została już przeprowadzona i nie należy oczekiwać, że kolejne działania restrukturyzacyjne będą miały aż tak istotny wpływ na wynik finansowy.

Emitent wskazuje, że zysk EBIDTA to zysk z działalności operacyjnej bez uwzględniania amortyzacji.

Dodatkowo Emitent informuje, że poziom zrealizowanych wyników finansowych w roku obrotowym 2020/2021 z nawiązką realizuje założenia modelu finansowego umieszczonego w zatwierdzonym przez sędziego-komisarza planie restrukturyzacyjnym (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 5/2021 opublikowanym w dniu 4 lutego 2021 roku).

Emitent ponadto przypomina, że zgodnie z informacją opublikowaną raportem bieżącym nr 9/2021, ostateczne wyniki finansowe za roku obrotowego 2020/2021, zakończonego w dniu 31 marca 2021 roku, zostaną opublikowane w dniu 30 czerwca 2021 roku.