Raport bieżący 17/2020

2020/06/15

Informacja – wpływ skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Komputronik – aktualizacja

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2020, opublikowanego w dniu 13 marca 2020 roku, Zarząd Komputronik S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż zgodnie z aktualną na dzień 15 czerwca 2020 roku oceną, Emitent ocenił skutki wpływu koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Kapitałowej Komputronik. Emitent podaje do wiadomości najważniejsze informacje na temat osiągniętych rezultatów prowadzonej działalności operacyjnej w ostatnich okresach. Dane podawane są w ujęciu jednostkowym (w porównaniu do tego samego okresu w roku poprzednim), uwzględniające działalność handlową i usługową, z wyłączeniem sprzedaży do spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta (wstępne, szacunkowe wartości na bazie danych zarządczych).

W marcu 2020 roku, miesiącu kończącym rok obrachunkowy 2019, Emitent osiągnął następujące wartości istotnych indykatorów działalności operacyjnej:

  • – sprzedaż wyniosła 53,9% wartości sprzedaży okresu porównawczego (sprzedaż detaliczna stanowiła 72,8% wartości sprzedaży okresu porównawczego)
  • – zysk na sprzedaży (dochód) stanowił 67,9% zysku okresu porównawczego (zysk ze sprzedaży detalicznej wyniósł 73,6% zysku okresu porównawczego)

W okresie kwiecień – maj 2020 roku, po dwóch miesiącach pierwszego kwartału roku obrachunkowego 2020, Emitent osiągnął następujące wartości istotnych indykatorów działalności operacyjnej:

  • – sprzedaż wyniosła 75,7% wartości sprzedaży okresu porównawczego (sprzedaż detaliczna stanowiła 66% wartości sprzedaży okresu porównawczego)
  • – zysk na sprzedaży (dochód) stanowił 67,9% zysku okresu porównawczego (zysk ze sprzedaży detalicznej wyniósł 78,4% zysku okresu porównawczego)

Sprzedaż w okresie od 14 marca do 3 maja 2020 roku była istotnie obniżona w segmencie sprzedaży detalicznej, na co wpływ miał brak możliwości funkcjonowania salonów Komputronik zlokalizowanych w centrach handlowych.

Emitent podjął w ostatnich kwartałach szereg działań związanych z obniżeniem poziomu ponoszonych kosztów. Jednocześnie Emitent, jako podmiot w postępowaniu sanacyjnym, skorzystał z odpowiednich przepisów ustawy – prawo restrukturyzacyjne i uzyskał zgodę sędziego komisarza na odstąpienie od wielu umów, które na dzień podejmowania decyzji oceniane były jako niekorzystne i wpływające negatywnie na wyniki osiągane przez Emitenta.

Ze wstępnych szacunków służb finansowych Emitenta, biorąc pod uwagę obniżenie poziomu kosztów oraz osiąganie wyników na sprzedaży istotnie lepszych od wstępnych założeń wpływu epidemii COVID-19 i postępowania sanacyjnego na sytuację finansową Emitenta, wynika, pod warunkiem utrzymania się obecnych wskaźników sprzedażowych i pod warunkiem niewystąpienia zdarzeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na działalność Emitenta, że Emitent w ujęciu jednostkowym, w bieżącym kwartale finansowym może osiągnąć dodatnie wyniki finansowe na wszystkich poziomach. Z szacunków Grupy wynika, że pozostałe spółki z Grupy Emitenta mogą w zróżnicowany sposób wpłynąć na wyniki skonsolidowane. Ostateczny wpływ tych wyników będzie prawdopodobnie negatywnie wpływać na wyniki całej Grupy, jednak ostrożne szacunki pozwalają zakładać osiągnięcie pozytywnego skonsolidowanego wyniku EBITDA w pierwszym kwartale finansowym roku 2020/2021.

Jednocześnie Emitent wskazuje, że spodziewa się istotnie negatywnych skonsolidowanych wyników finansowych za miniony rok obrachunkowy 2019/2020 (kończący się 31 marca 2020 roku). Wpływ na to miały poniesione straty na działalności podstawowej oraz rezerwy celowe, których wartość zostanie oszacowana w oparciu o niezbędne działania restrukturyzacyjne Emitenta i spółki zależnej Komputronik Biznes, a także zmiany wartości aktywów Grupy Kapitałowej wynikłe z COVID-19 oraz modyfikacji przyszłej strategii Grupy.

Kontynuując ocenę skutków epidemii COVID-19 oraz skutków otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta i Komputronik Biznes, dodatkowo wskazujemy na ważne aspekty bieżącego funkcjonowania.

Spółka Komputronik Biznes, w 100% zależna od Emitenta, działa bez zakłóceń i zapewnia pełną realizację trwających kontraktów i wdrożeń oraz raportuje zawieranie licznych nowych umów długoterminowych i kontraktów na realizację projektów z obszaru IT.
Emitent pozytywnie ocenia możliwości realizowania swoich celów biznesowych w najbliższych okresach. Emitent utrzymuje pełną płynność finansową, wszystkie obszary aktywności biznesowej działają bez zakłóceń. Emitent udrożnił możliwość dokonywania zakupów od dostawców, którzy stanowili wartościowo ponad 97% udział w zakupach Emitenta.

Emitent podejmuje dynamiczne działanie związane z renegocjacją umów najmu powierzchni handlowych i magazynowych. Skuteczność negocjacji oceniana jest jako wysoka, gdyż Emitent dysponuje zgodami sędziego komisarza na odstąpienie od wszystkich tego typu umów, a ewentualne fiasko negocjacji spowoduje odstąpienie od umów i zakończenie działalności handlowej oraz, w jednym przypadku, relokalizacją działalności logistycznej.
Utrzymujący się nadal stan epidemii będzie mieć dalszy istotny [aczkolwiek niemożliwy do oszacowania na dzień sporządzenia niniejszego komunikatu] wpływ na przyszłe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta.

Emitent wskazuje, iż niezależnie od wskazanych powyżej oczekiwanych efektów koronawirusa COVID-19 istotnym czynnikiem, który będzie miał wpływ na sytuację operacyjną oraz finansową Emitenta w perspektywie najbliższych okresów sprawozdawczych, będzie również przebieg postępowań restrukturyzacyjnych Emitenta oraz spółki zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o., o których otwarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 5/2020.

Emitent wskazuje przy tym, iż powyższa informacja i towarzyszące jej oceny zostały sporządzone zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, przy czym rozmiar wpływu czynników zewnętrznych jest nieznany i niemożliwy do oszacowania ze strony Emitenta.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.