Raport bieżący 18/2020

2020/06/22

Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych

Zarząd Spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, (dalej: „Emitent”, „Spółka „), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. zmienionego raportem bieżącym nr 3/2020 z dnia 11 lutego 2020 r., niniejszym przekazuje zaktualizowany harmonogram publikacji raportów okresowych:

  • 1. Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport za rok obrotowy 2019/2020 zakończony w dniu 31 marca 2020 roku – termin publikacji 30 września 2020 roku.
  • 2. Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2020/2021 zakończony w dniu 30 czerwca 2020 roku – termin publikacji 15 października 2020 roku.
  • 3. Półroczny skonsolidowany raport za półrocze roku obrotowego 2020/2021 zakończone w dniu 30 września 2020 roku – termin publikacji 31 grudnia 2020 roku.
  • 4. Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2020/2021 zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku – termin publikacji 26 lutego 2021 roku.

Zarząd Spółki podjął decyzję o zmianie terminów publikacji raportów okresowych na mocy § 21 ust. 1 i 3, wydanego w ramach tzw. Tarczy Antykryzysowej, Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych z dnia 7 kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 622) z uwagi na stan epidemii spowodowany przez koronawirusa COVID-19 i wprowadzonymi ograniczeniami w życiu społeczno-gospodarczym, które skutkowały w szczególności utrudnioną w związku z tym komunikacją z biegłymi rewidentami, zmianą procedur dotyczących osób zaangażowanych w proces badania sprawozdań finansowych, a także ograniczoną skutkami pandemii współpracę w zakresie badania podmiotów zależnych.

Emitent wskazuje, iż niezależnie od opisanych powyżej okoliczności związanych ze stanem epidemii spowodowanym koronawirusem COVID-19, znaczna część osób zaangażowanych w proces badania sprawozdań finansowych czynnie uczestniczy również w działaniach związanych z trwającym postępowaniem restrukturyzacyjnym Emitenta oraz spółki zależnej Komputronik Biznes sp. z o.o., co również nie pozostaje bez wpływu na konieczność zmiany harmonogramu publikacji raportów okresowych.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.