Raport bieżący 23/2015

2015/07/14

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, przesyła do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według wstępnych danych pochodzących z systemów sprzedaży Emitenta, z uwzględnieniem prognoz dotyczących otrzymania bonusów,
premii posprzedażnych, ale bez uwzględniania funduszy marketingowych od producentów na częściowe refinansowanie
działań promocyjnych, w pierwszym kwartale czerwcu 2015 roku (miesiącu kończącym pierwszy kwartał roku
obrachunkowego 2015/2016), Emitent osiągnął w ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk handlowy ze sprzedaży towarów i usług
o wartości około 37 mln zł wobec 31,1 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku
(wzrost o 19%). W celu zachowania porównywalności danych, w dochodzie bieżącego okresu wliczono
dochód ze sprzedaży w spółce 100% zależnej – Komputronik Biznes tych działów, które w poprzednim okresie (drugi kwartał kalendarzowy 2014) realizowany był w spółce Komputronik.

Emitent, wg najnowszym szacunków, w drugim kwartale kalendarzowym 2015 roku (pierwszy kwartał roku obrachunkowego
2015/2016) osiągnął w ujęciu jednostkowym: szacunkowe przychody handlowe ze sprzedaży towarów i usług o wartości
około 536 mln zł wobec analogicznych przychodów w roku ubiegłym o wartości 469,4 mln zł
(wzrost o 14,2%).

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.).