Raport bieżący 23/2019

2019/09/24

Zawarcie aneksu do umów kredytowych oraz do umowy o limit na gwarancje przez Emitenta oraz spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 i nr 14/2019 z 28 sierpnia 2019 roku w sprawie współpracy z Santander Bank Polska S.A. Zarząd Komputronik S.A. (Emitent), informuje o otrzymaniu w dniu 24 września 2019 roku obustronnie podpisanych egzemplarzy aneksów do:

  • • umowy o multilinię zawartego pomiędzy Komputronik S.A., Komputronik Biznes Sp. z o.o., Idea Nord Sp. z o.o. a Santander Bank Polska S.A.
  • • umowy o limit na gwarancje zawartego pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A.
  • • umowy o kredyt rewolwingowy zawartego pomiędzy Komputronik S.A. a Santander Bank Polska S.A.

Oraz aneksów do umów z Santander Factoring Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:

  • • Aneksu do umowy na faktoring pełny na kwotę 10.000.000,00 PLN (dziesięć milionów)
  • • Aneksu do umowy o faktoring odwrotny na kwotę 2.000.000,00 PLN (dwa miliony).

Przedmiotem wyżej wymienionych aneksów do umów jest techniczne (spowodowane aktualizacją wymaganych przez bank dokumentów) wydłużenie okresu obowiązywania limitów do dnia 30 września 2019 roku.

Emitent jednocześnie informuje, iż wraz ze spółkami zależnymi od Emitenta, w okresie ostatnich
12 miesięcy pozostaje stroną umów z udziałem Santander Bank Polska S.A. i podmiotów od niego zależnych, dla których łączna wysokość przyznanych Emitentowi limitów: kredytu w rachunku bieżącym, gwarancji bankowych, kredytu rewolwingowego, faktoringowego i operacji walutowych wynosi 88 mln zł i nie uległa zmianie, w stosunku do stanu z okresu poprzedzającego niniejszy raport.