Raport bieżący 23/2021

2021/07/08

Informacja o transakcjach dokonanych na akcjach Emitenta

Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu [Spółka] działając w wykonaniu obowiązków ustalonych w art. 19 ust. 3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady [UE] Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku [Rozporządzenie MAR] niniejszym informuje, że do Spółki wpłynęło w dniu xx maja 2021 r. zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia MAR [Powiadomienie]. W załączeniu Emitent przekazuje treść otrzymanego Powiadomienia.

Ponadto działając na podstawie art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa] Emitent przekazuje również w załączeniu zawiadomienie przekazane w dacie dniu dzisiejszym w trybie art. 69 Ustawy.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.