Raport bieżący 25/2021

2021/08/25

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 22 września 2021 r.

Zarząd spółki Komputronik S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Poznaniu, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000270885, działając na podstawie § 16 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 399 § 1, art. 395 § 1 i § 2 oraz art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się dnia 22 września 2021 roku, o godzinie 15:00 w Poznaniu (60-003), przy ul. Wołczyńskiej 37 (dalej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie).

Pełną treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał do poszczególnych punktów planowanego porządku obrad Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.