Raport bieżący 29/2020

2020/11/04

Uzupełnienie dokumentacji na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Komputronik S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 26/2020 dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Walne Zgromadzenie), Zarząd Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Spółka, Emitent) przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 3 listopada 2020 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku, którego rozpatrzenie i zatwierdzenie przewidziane jest w ramach punktu 9 planowanego porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 listopada 2020 roku.

Przekazanie niniejszego raportu stanowi wykonanie obowiązku nałożonego przepisami § 19 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.