Raport bieżący 30/2021

2021/10/13

WSA w Poznaniu – oddalenie skarg Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2021, opublikowanego w dniu 12 lutego 2021 roku, Komputronik S.A. w restrukturyzacji (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, iż w dniu 13 października 2021 r. został powiadomiony przez swojego pełnomocnika o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyroków oddalających skargi Spółki na decyzje Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu opisane w powyższym raporcie.

Emitent wskazuje że, ze względu na to, że zobowiązanie wynikające z powyższych decyzji powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, będzie ono objęte układem, którego zawarcie jest celem prowadzonego wobec Emitenta postępowania sanacyjnego i jego ewentualna spłata będzie podlegać warunkom tego układu. Wyrok WSA w Poznaniu nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla Spółki, co najmniej do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego. Spółka w swoich planach finansowych uwzględniła przyszłą ewentualną konieczność spłaty prawomocnie zasądzonych kwot do Urzędu Skarbowego.

Spółka wystąpi do sądu o doręczenie wyroków wraz z uzasadnieniami, a po zapoznaniu się z nimi Spółka skorzysta z prawa wniesienia skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.