Raport bieżący 31/2021

2021/11/02

Decyzja Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu utrzymująca w mocy decyzję w sprawie określenia wysokości podatku dochodowego za rok podatkowy kończący się 31 marca 2015 roku

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2020, opublikowanego w dniu 3 grudnia 2020 roku, w którym Komputronik S.A. w restrukturyzacji [Spółka, Emitent] informował m.in. o negatywnej decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu (UCS) określającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych za rok podatkowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2014 roku i kończący 31 marca 2015 roku na kwotę wyższą o 1.341.156,00 zł od kwoty podatku zapłaconego przez Spółkę za ten rok podatkowy, to jest na kwotę 5.374.278,00 zł, od której to decyzji złożone zostało odwołanie, Emitent niniejszym informuje, iż w dniu 2 listopada 2021 r. został powiadomiony przez swojego pełnomocnika o doręczeniu decyzji Naczelnika Wielkopolskiego Urzędu Celno–Skarbowego w Poznaniu (rozpatrującego odwołanie od swojej własnej decyzji, zgodnie przepisami art. 221a Ordynacji podatkowej) z dnia 25 października 2021 roku, utrzymującej w mocy ww. decyzję.

Emitent wskazuje że, ze względu na to, że zobowiązanie wynikające z powyższej decyzji powstało przed dniem 10 marca 2020 roku, to jest przed dniem otwarcia postępowania sanacyjnego wobec Emitenta, będzie ono, na podstawie przepisów art. 76 i art. 166 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, objęte układem, którego zawarcie jest celem prowadzonego wobec Emitenta postępowania sanacyjnego i jego spłata będzie podlegać warunkom tego układu (w szczególności Emitent oczekuje, że całość odsetek zostanie umorzona w wyniku zawarcia układu). Oznacza to również, że w czasie trwania postępowania sanacyjnego, zgodnie z przepisami art. 252 w związku z art. 297 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, Emitent nie może tego zobowiązania uiścić, a jego egzekucja, zgodnie z przepisami art. 312 ust. 4 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne, jest niedopuszczalna. Dlatego fakt wydania decyzji przez UCS nie wywołuje negatywnych skutków finansowych dla Spółki, do czasu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego.

Decyzja UCS w Poznaniu jest ostateczna, a Spółce służy prawo do wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Zważywszy na fakt, iż, w ocenie Spółki oraz jej doradców, powyższa decyzja UCS w Poznaniu jest wadliwa, Spółka skorzysta z prawa wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu.

Niniejsza publikacja realizuje nałożony na zarządcę w postępowaniu sanacyjnym obowiązek przekazywania informacji o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy – Prawo restrukturyzacyjne.