Raport bieżący 37/2019

2019/12/12

Zmiana terminu publikacji raportu półrocznego

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, niniejszym informuje, iż w związku z pozostającymi w toku pracami nad raportem półrocznym i ustaleniami z audytorem odnośnie zaktualizowanego harmonogramu prac nad tym raportem zdecydował o zmianie wskazanego w raporcie bieżącym nr 36/2019 terminu publikacji półrocznego skonsolidowanego raportu za półrocze roku obrotowego 2019/2020 z dnia 16 grudnia 2019 r. na dzień 31 grudnia 2019 r.

Powyższą informację Zarząd Spółki przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 512 ze zm.) w związku z § 79 ust. 5 i § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757).