Raport bieżący 46/2015

2015/12/10

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika prawnego Emitenta o rozstrzygnięciu sądowym w sprawie z powództwa Emitenta przeciwko Clean & Carbon Energy SA (Dłużnik) z siedzibą w Koszewku o zapłatę kwoty 5 mln zł + odsetki z weksla zupełnego z wystawienia Dłużnika.

W nieprawomocnym wyroku z dnia 3 grudnia 2015 r. Sąd Okręgowy w Warszawie uchylił nakaz zapłaty wydany przez ten Sąd w postępowaniu nakazowym w dniu 13 maja 2011 roku. Wyrok nie wywołuje żadnych skutków prawnych, wyrok jest wadliwy formalnie i merytorycznie (wada prawna określana w orzecznictwie Sądu Najwyższego jako rażący błąd orzeczniczy i wymaga podjęcia kroków naprawczych). Sąd Apelacyjny w Warszawie, do którego Emitent skieruje przysługującą apelację, na podstawie dokładnie tych samych dokumentów, już trzykrotnie prawomocnie oddalił wnioski Dłużnika o wstrzymanie wykonania tego nakazu zapłaty na rzecz Emitenta, uznając iż twierdzenia Dłużnika nie są nawet uprawdopodobnione.

Nadto, roszczenie które było przedmiotem orzekania w analizowanym tu wyroku, było już przedmiotem oceny przez Sąd Okręgowy w Poznaniu w sprawie o sygn. akt IX GC 350/11, gdzie Sąd uwzględnił w całości zarzut potrącenia podniesiony przez Emitenta właśnie z powołaniem na przedmiotowy weksel. Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu jest prawomocny.

W zakresie motywów analizowanego rozstrzygnięcia Emitent podziela jedynie konstatację Sądu Okręgowego w Warszawie, iż za w pełni skuteczną uznać należy umowę inwestycyjną i umowy wykonawcze do niej, bowiem Sąd ten uczynił podstawą orzekania jedną z takich umów wykonawczych, jedynie błędnie ją interpretując. Stanowisko to ma duże znaczenie z perspektywy dochodzenia przez podmiot z Grupy Kapitałowej Emitenta, tj. spółkę Contanisimo Limited, roszczeń z tytułu tzw. opcji put przeciwko Dłużnikowi i spółce Texass Ranch Company Wizja PS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Sprawa legitymacji prawnej Emitenta do dochodzenia kwot z weksla była przedmiotem wielokrotnych analiz i badań właściwych organów. W 8 prawomocnych postanowieniach organy prokuratury i sądy powszechne odmówiły prowadzenia wszczynanego przez Dłużnika i osoby z nim powiązane postępowania karnego, związanego z dochodzeniem roszczeń wekslowych, uznając iż dochodzenie roszczeń przez Emitenta nie wypełnia znamion jakiegokolwiek czynu zabronionego. W przegranym przez Dłużnika procesie, zakończonym prawomocnym i ostatecznym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, który umorzył postępowanie wobec rzekomych naruszeń prawa przez organy Emitenta, nakazał solidarną zapłatę kosztów na rzecz Członków Zarządu Emitenta przez Dłużnika, Halinę Paszyńską, Stanisława Paszyńskiego i spółkę El-corn. W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że Dłużnik posługuje się przerobionymi dokumentami i sfabrykowanymi nagraniami dźwiękowymi.

Prawidłowość wskazanej powyżej oceny sytuacji Emitenta, potwierdza postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie z dnia 9.12.2015r., który oddalił wniosek Dłużnika o umorzenie postępowania egzekucyjnego z przedmiotowego weksla i kontynuuje egzekucję.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)