Raport bieżący 48/2015

2015/12/17

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent) informuje, że w dniu 15 grudnia 2015 roku Spółka otrzymała zawiadomienia od prokurenta Emitenta Pani Ewy Buczkowskiej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Buczkowskiego odnoszące się do tej samej transakcji – zawartej w Poznaniu przez kontrolowaną przez nich spółkę EKB Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr) – dotyczącej przeniesienia znacznego pakietu akcji Emitenta (kod ISIN PLKMPTR00012) w liczbie 2.557.036 szt. akcji Komputronik S.A. za cenę 28.075.400 zł tj. 10,9797 zł za akcję. Zbycie akcji nastąpiło w dniu 10 grudnia 2015 r. w wyniku zawartej umowy sprzedaży realizowanej poza rynkiem regulowanym. Jednocześnie Pan Krzysztof Buczkowski oraz Pani Ewa Buczkowska poinformowali, że cały pakiet akcji (2.557.036) Emitenta w ramach tej samej transakcji kupiła za ww. cenę spółka EKB sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która jest wobec nich podmiotem blisko związanym z uwagi na pełnione w nim funkcje.
Zawiadomienia zostały sporządzone w dniu 15 grudnia 2015 r. w Poznaniu.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 211, poz. 1384 ze zm.).