Raport bieżący 64/2014

2014/12/09

Zarząd Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Emitent), przesyła do publicznej wiadomości informację otrzymaną od pełnomocnika Emitenta o wstrzymaniu wykonalności zaskarżonych uchwał Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) podjętych w dniu 13 listopada 2014 r.

W postanowieniu z dnia 5 grudnia 2014 r. Sąd Okręgowy w Szczecinie wstrzymał wykonanie podjętych w dniu 13 listopada 2014 r. uchwał NWZA CCE, w szczególności:

 1. uchwały nr 12/13/11/2014:

  1. 1.1. uznającej odbycie NWZA w dniu 10 pażdziernika 2014 r. z rażącym naruszeniem licznych postanowień statutu spółki, kodeksu spółek handlowych oraz praw pozostałych akcjonariuszy,
  2. 1.2. potwierdzającej mandaty odwołanych członków Rady Nadzorczej i nie uznającej mandatów innych osób do sprawowania tej funkcji,
  3. 1.3. rekomendującej odwołanej Radzie Nadzorczej CCE potwierdzenie mandatu członka zarządu w osobie odwołanego Prezesa Jana Redełkiewicza;
 2. uchwały nr 13/13/11/2014 w sprawie ustanowienia pełnomocnika do reprezentacji CCE w sporze dotyczącym stwierdzenia nieważności względnie uchylenia uchwał podjętych na NWZA z dnia 10 października 2014 r.

Sąd stwierdził, że:

 1. zwołanie NWZA w dniu 13 listopada 2014 r. przez zarząd nie mający kwalifikacji organu spółki było niedopuszczalne, ponieważ Jan Redełkiewicz dwa dni po jego odwołaniu, kiedy dokonywał w dniu 12 października 2014 r. ogłoszenia NWZA CCE na dzień 13 listopada 2014 r., nie był uprawniony do reprezentowania CCE; jedyną osobą reprezentującą CCE był nowopowołany Prezes CCE w osobie Bartosza Tatki; zatem zwołane na dzień 13 listopada 2014 roku zgromadzenie akcjonariuszy nie było Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy.
 2. uchwały nr 12/13/11/2014 i 13/13/11/2014 nie znalazły się w porządku obrad (wielokrotnie korygowanym), ani w porządku obrad przedstawionym przez osobę podającą się za Przewodniczącego w dniu odbycia się nieformalnego zgromadzenia;
 3. na zgromadzeniu 13 listopada 2014 r. nie był reprezentowany cały kapitał zakładowy, aby podjąć uchwały nieobjęte porządkiem obrad;
 4. niedopuszczalne było podejmowanie uchwał potwierdzających mandaty odwołanych członków organów statutowych CCE (uchwała nr 12/13/11/2014);
 5. wybór – na NWZA zwołanym z inicjatywy Jana Redełkiewicza – pełnomocnika do reprezentacji CCE w sporze między zarządem CCE a spółką CCE (uchwała nr 13/13/11/2014) stanowi potencjalny konflikt interesów rodzący wątpliwość co do podejmowania przez pełnomocnika CCE działań korzystnych dla CCE jak i samych akcjonariuszy, w interesie których został powołany.


Uzasadnienie Sądu po raz kolejny podkreśla prawidłowość i pełnoprawność działania Bartosza Tatki od dnia 10 października 2014 roku (co najmniej do dnia 22 października 2014 roku), jego pełnej legitymacji do reprezentowania spółki, w tym do zawarcia ugody.

Powyższą informację Zarząd Emitenta, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.)