Raport bieżący 8/2021

2021/02/25

Zmiana szacunków wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2020/2021

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2021, opublikowanego w dniu 9 lutego 2021 roku, Komputronik S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) podaje do publicznej wiadomości aktualne informacje dotyczące szacunków wybranych pozycji jednostkowego rachunku wyniku i strat za trzeci kwartał roku obrotowego 2020/2021 (okres od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r., zwany dalej „FQ3”), korygując niektóre pozycje rachunku zysków i strat przekazane do wiadomości publicznej w powyższym raporcie. Pozycje, które uległy zmianie, zostały wskazane poniżej.

Emitent, w wyniku prowadzenia dalszych prac zmierzających do przygotowania raportu za FQ3 szacuje obecnie, że osiągnął jednostkowo następujące, wybrane pozycje rachunku zysków i strat (wartości bez podatku VAT, w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku):

  • – Przychody ze sprzedaży : 456,9 mln zł wobec 454,8 mln zł,
  • – Zysk ze sprzedaży towarów i usług: 59,2 mln zł wobec 47,6 mln zł,
  • – Zysk operacyjny: 4,9 mln zł wobec 1,8 mln zł (ta pozycja uległa zmianie),
  • – Zysk brutto: 1,3 mln zł wobec 0,8 mln zł (ta pozycja uległa zmianie)
  • – EBITDA: 8,6 mln zł wobec 6,7 mln zł (ta pozycja uległa zmianie)
  • – EBITDA z korektą MSSF 16: – 7,0 mln zł wobec 4,2 mln zł (ta pozycja uległa zmianie)

Główną przyczyną zmiany powyżej wskazanych pozycji, w stosunku do tych wskazanych w raporcie bieżącym nr 6/2021, jest zmiana wartości uprzednio utworzonej rezerwy na potencjalne zobowiązania podatkowe z tytułu podatku od towarów i usług, wynikające z decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu, otrzymanej w dniu 12 lutego 2021 roku („Decyzja”), o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 7/2021 opublikowanym w dniu 12 lutego 2021. W wyniku otrzymania tej decyzji, Emitent zweryfikował wyliczenie wartości powyższej wskazanej rezerwy, ujawnionej po raz pierwszy w rocznym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 marca 2020 roku, i zwiększył jej wartość o 5,3 mln zł do kwoty 8,1 mln zł.

Jakkolwiek Emitent nie zgadza się z Decyzją z przyczyn, które Emitent już wskazywał w raporcie bieżącym nr 7/2021, prawidłowe stosowanie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej wymaga zwiększenia rezerwy na potencjalne zobowiązanie podatkowe, której to rezerwy Decyzja dotyczy. Gdyby nie powyższe, obligatoryjne zwiększenie rezerwy, zysk operacyjny wyniósłby 9,2 mln zł, a zysk brutto wyniósłby 6,6 mln zł, tak jak Emitent publikował w raporcie bieżącym nr 6/2021.

Ponadto, dokonano wymaganej reklasyfikacji odpisów aktualizujących należności finansowe z pozycji pozostałych kosztów operacyjnych do pozycji odpisu z tytułu oczekiwanych tzw. strat kredytowych, co wpłynęło na wzrost EBITDA o 0,6 mln zł.

Pozostałe zmiany, tj. zmniejszenie wyniku salda przychodów i kosztów finansowych o (0,4 mln zł), które wpłynęły na wyżej wymienione pozycje rachunku zysków i strat, stanowią rekalkulacje wyceny zobowiązań i należności wyrażonych w walucie obcej – różnice kursowe.

Emitent ponadto przypomina, że zgodnie z informacją opublikowaną raportem bieżącym nr 18/2020, ostateczne wyniki finansowe za III kwartał roku obrotowego 2020/2021, zakończony w dniu 31 grudnia 2020 roku, zostaną opublikowane w dniu 26 lutego 2021 roku.