Raport bieżący nr 06/2015

2015/01/30


Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014/2015:


  1. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2014 roku – termin publikacji 11 lutego 2015 roku.

  2. Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport sporządzone na dzień 31 marca 2015 roku – termin publikacji 17 czerwca 2015 roku.

  3. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 30 czerwca 2015 roku – termin publikacji 14 sierpnia 2015 roku.

  4. Półroczny raport jednostkowy i skonsolidowany sporządzone na dzień 30 września 2015 roku – termin publikacji 30 listopada 2015 roku.

  5. Kwartalny jednostkowy i skonsolidowany raport za kwartał zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku – termin publikacji 15 lutego 2016 roku.


Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z zm.).