Raport bieżący nr 1/2024

2024/01/26

Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024/2025

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Spółka, Emitent), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024/2025:

  • 1. Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport za rok obrotowy 2023/2024 zakończony w dniu 31 marca 2024 roku – termin publikacji 28 czerwca 2024 roku.
  • 2. Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2024/2025 zakończony w dniu 30 czerwca 2024 roku – termin publikacji 19 sierpnia 2024 roku.
  • 3. Półroczny skonsolidowany raport za półrocze roku obrotowego 2024/2025 zakończone w dniu 30 września 2024 roku – termin publikacji 16 grudnia 2024 roku.
  • 4. Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2024/2025 zakończony w dniu 31 grudnia 2024 roku – termin publikacji 14 lutego 2025 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że w roku obrotowym 2024/2025 Emitent nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i tym samym zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757) (Rozporządzenie) skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku obrotowym 2024/2025 zawierać będą tzw. kwartalną informację finansową. Dodatkowo zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu.

Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. 2022 r., poz. 2554) oraz § 80 ust. 1 Rozporządzenia.