Raport bieżący nr 11/2023

2023/08/01

Informacja o wykonywaniu układu przez Komputronik S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2023, w którym to raporcie Emitent przekazał do wiadomości publicznej informacje o przystąpieniu do wykonania układu przez Emitenta oraz wskazał daty płatności rat układowych w związku z warunkami układowymi przedstawionymim.in. w raporcie bieżącym numer 3/2022 oraz numer 1/2023, Zarząd Komputronik S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż zgodnie z warunkami układu Emitent do dnia 31 lipca 2023 r. dokonał jednorazowo spłaty kwot: 757 tys. zł, 22 tys. EUR oraz 1 tys. USD jako wierzytelności zaliczanych do grupy X _wierzytelności nie ujęte w innych Grupach, których wartość jest niższa lub równa 8.000 złotych, w przypadku walut obcych wg średniego kursu NBP_. Emitent dokonał spłaty wierzycieli zakwalifikowanych do Grupy X w całości.

Emitent jednocześnie informuje, że spłata pozostałych rat układowych następuje zgodnie z harmonogramem spłat zawartym w przyjętych propozycjach układowych, tj. wierzyciele zakwalifikowani do grup III-IX – otrzymują spłaty w odstępach kwartalnych, począwszy od dnia 30 kwietnia 2023 roku. Emitent, zgodnie z harmonogramem dla ww. grup dokonał spłaty wierzytelności określonych drugą ratą, której płatność również nastąpiła do dnia 31 lipca 2023 r. Wartości spłat drugiej raty wyniosły: 707 tys. zł, 7 tys. EUR oraz 10 tys. USD. Wartości spłat pierwszej raty wyniosły: 1.816 tys. zł, 17 tys. EUR oraz 26 tys. USD. Łącznie wartość spłaconych rat układowych, z wyłączeniem rozliczeń z instytucjami finansowymi w części zabezpieczonej, wyniosły 2.523 tys. zł, 24 tys. EUR oraz 36 tys. USD. Termin zapłaty ostatniej raty przypada na dzień 31 stycznia 2029 r. Wierzyciele zaklasyfikowani do grupy I są zaspokajani zgodnie z harmonogramem, podanym do wiadomości publicznej m.in. w raporcie bieżącym nr 1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 r oraz raporcie bieżącym numer 3/2023 z dnia 31.01.2023 roku. Do dnia sporządzenia niniejszego raportu wierzyciele zaklasyfikowani do grupy I zostali zaspokojeni w łącznej kwocie 31.355 tys. zł. Wierzyciele zakwalifikowani do grupy II zostaną zaspokojeni zgodnie z przedstawioną propozycją spłaty wraz ze spłatą ostatniej raty przewidzianej w harmonogramie spłat określonym dla grupy III, tj. dnia 31 stycznia 2029 r.

Emitent informuje, że terminowo wykonuje swoje wszystkie zobowiązania układowe, a także dodatkowe porozumienia z Wierzycielami sektora finansowego, oraz nie posiada żadnych istotnych przeterminowanych i niespornych bieżących zobowiązań.

O kolejnych istotnych zdarzeniach związanych w wykonywaniem przez Emitenta układu Spółka będzie informowała w trybie właściwych raportów.