Raport bieżący nr 12/2023

2023/08/11

Informacja w sprawie potencjalnej możliwości emisji nowych akcji w ramach kapitału docelowego

Dążąc do optymalizacji rozwoju Komputronik S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”), wykorzystując przy tym zróżnicowane źródła finansowania dostosowane do dynamicznie zmieniającego się otoczenia biznesowego, Zarząd Komputronik S.A. (dalej „Emitent” lub „Spółka”) podjął w dniu publikacji niniejszego raportu decyzję o podjęciu działań formalnych, które będą zmierzać do umożliwienia Zarządowi Spółki ewentualnego przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego poprzez emisję nowych akcji.

Zgodnie z przyjętymi, wstępnymi założeniami, po udzieleniu zgód przez właściwe organy statutowe Spółki Zarząd miałby zostać upoważniony na okres 3 lat do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę łącznie nie większą niż 97.939,74 zł (kapitał docelowy) czyli kwotę nie większą niż 10 % wysokości kapitału zakładowego, poprzez emisję nie więcej niż 979.394 nowych akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii na następujących zasadach:

a) uchwała Zarządu Spółki ustalająca cenę emisyjną akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego nie będzie wymagała zgody Rady Nadzorczej, przy czym minimalna cena emisji nie może być niższa niż 4 zł,

b) akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego będą mogły zostać objęte w zamian za wkład pieniężny,

c) za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd Spółki będzie mógł pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego,

d) Zarząd Spółki upoważniony zostanie do ustalenia szczegółowych warunków poszczególnych emisji akcji emitowanych przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz określenia w jakim celu i w jaki sposób oferowane będą akcje emitowane przy podwyższeniu kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem finansowym oraz zapotrzebowaniem na finansowanie działalności Emitenta, powyższe działania mają dać Zarządowi Spółki możliwość szybkiego i elastycznego reagowania na zmieniającą się sytuację na rynku przez przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego w momencie dla Spółki najkorzystniejszym, bez konieczności zwoływania walnego zgromadzenia akcjonariuszy. Upoważnienie Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego stanowi zapewnienie dla Emitenta w zakresie istnienia elastycznego instrumentu umożliwiającego szybkie i sprawne uzyskanie finansowania w drodze emisji nowych akcji. Kapitał docelowy pozwoli na szybsze aniżeli przy zwykłym trybie emitowanie i oferowanie akcji. Upoważnienie Zarządu pozwoli także na dostosowanie wielkości emisji akcji do finansowych potrzeb Emitenta, w które wystąpią w określonym czasookresie.

Jednocześnie Emitent zastrzega, iż na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego intencją Zarządu Spółki jest wyłącznie zapewnienie sobie formalno-prawnych możliwość podjęcia stosownej uchwały o ewentualnym podwyższenia kapitału w sposób elastyczny, kiedy wymagać tego będzie interes Spółki, natomiast na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki nie podjął decyzji w przedmiocie emisji nowych akcji w najbliższej przyszłości.

Szczegółowe warunki upoważnienie Zarządu Spółki zawarte zostaną w projektach stosownych uchwał adresowanych do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, którego zwołanie planowane jest przez Zarząd Spółki w najbliższym czasie.